Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, Nr KRS: 0000421310.

Możecie się Państwo z nami skontaktować:

 • listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres wskazany powyżej,
 • za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@assecods.pl,
 • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 52 58 601.

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować:

 • listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres: Asseco Data Systems S.A., Biuro w Łodzi, ul. Narutowicza 136, 90-146 Łódź,
 • za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: IOD@assecods.pl,
 • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 42 675 63 60.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, w celu:

 • przygotowania odpowiedzi na wysłane przez Państwa zapytanie, podstawą jest w tym przypadku niezbędność przetwarzania dla podjęcia działań przez zawarciem umowy na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia[1]).

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie (nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia jego wysłania).

Odbiorcy danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, Państwa dane osobowe:

 • mogą być przekazane podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych, w tym dostawcom usług informatycznych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami,
 • mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Posiadają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych na podstawie warunków określonych w art. 17 Rozporządzenia,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie warunków określonych w art. 18 Rozporządzenia,

 

Wszystkie powyższe prawa można zrealizować składając wniosek na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
lub pisząc na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: IOD@assecods.pl

Prawo wniesienia skargi

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Państwa dane osobowe są przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej, ale w związku z korzystaniem przez Asseco Data Systems S.A. z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft mogą być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST). 

Wymóg podania danych osobowych

Państwo podajecie dane dobrowolnie. Podanie danych osobowych jest niezbędne do przygotowania odpowiedzi na zadane pytania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymania potrzebnych informacji.

Automatyczne przetwarzanie danych i profilowanie

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr 127, str. 2)