Regulamin rekrutacji uczestników Projektu 

§1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych w ramach projektu pn. „Kompleksowy program rozwoju kompetencji językowych i cyfrowych mieszkańców województwa śląskiego” nr RPSL.11.04.03-24-02C7/19, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§2 Definicje

U

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. Projekt – projekt pn. „Kompleksowy program rozwoju kompetencji językowych i cyfrowych mieszkańców województwa śląskiego” realizowany przez COMMA Piotr Ujma (LIDER) i Asseco Data Systems S.A. (PARTNER)
 2. Projektodawca – COMMA Piotr Ujma (LIDER) lub Asseco Data Systems S.A. (PARTNER)
 3. Kandydat/-tka – osoba aplikująca do udziału w Projekcie
 4. Osoba pracująca – za osobę pracującą uznaje się:
  1. Pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z  2019 r.poz. 1040, z późn. zm.),
  2. Osobę świadczącą usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło.
 5. Uczestnik/-czka projektuKandydat/-ka, który/a został/a zakwalifikowany/a do udziału w Projekcie
 6. Szkolenie – szkolenie realizowane w ramach Projektu w obszarach:
  1. ICT,
  2. Języków obcych.
 7. Punkt Kontaktowy – biuro rekrutacyjne prowadzone przez Projektodawcę, którego adres jest opublikowany na Portalu Projektu
 8. Komisja Rekrutacyjna – komisja kwalifikująca Kandydatów/-ki na Uczestników/-czki Projektu
 9. Portal Projektu – portal informacyjno-rekrutacyjny Projektu dostępny pod adresem: http://akademiaTIK2.eduportal.pl
 10. Regulamin – niniejszy Regulamin
 11. Umowa uczestnictwa – umowa zawarta z Projektodawcą w zakresie uczestnictwa w projekcie: Kompleksowy program rozwoju kompetencji językowych i cyfrowych mieszkańców województwa śląskiego o numerze RPSL.11.04.03-24-02C7/19, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

§3 Uczestnik/-czka projektu

 1. Kandydatem/-tką może być wyłącznie osoba spełniająca jednocześnie wszystkie poniższe kryteria dostępu:
  1. Jest Osobą pracującą.
  2. Jest w wieku 18 lat i więcej.
  3. Pracuje lub zamieszkuje na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, wktórej osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu).
  4. Należy przynajmniej do jednej z poniższych grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m.in.:
   1. Jest osobą o niskich kwalifikacjach (max poziom ISCED 3)
   2. Jest w wieku 50+
   3. Jest osobą mieszkającą w średnim mieście
   4. Jest kobietą
   5. Jest osobą z niepełnosprawnością
   6. Jest osobą mieszkającą na terenach wiejskich
  5. Zgłasza z własnej inicjatywy chęć uczestnictwa w szkoleniach i kursach.
  6. Nie odbywa kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.
  7. Nie prowadzi działalności gospodarczej oraz działalności w rolnictwie.
  8. Wypełniła formularz zgłoszeniowy na Portalu Projektu lub dostarczyła wypełniony dokument do Punktu Kontaktowego lub Biura Projektu.
 2. Uczestnikami Projektu nie mogą zostać:
  1. Pracownicy zakładów pracy powiązanych osobowo, organizacyjnie lub kapitałowo z Projektodawcą. Komisja Kwalifikacyjna na podstawie złożonych dokumentów weryfikuje brak powiązań z Projektodawcą;
  2. Osoby odbywające karę pozbawienia wolności;
  3. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność w rolnictwie.
 3. Kandydat/-ka staje się Uczestnikiem/-czką projektu po zakwalifikowaniu przez Komisję Rekrutacyjną z chwilą obustronnego podpisania Umowy szkoleniowej.
 4. Kandydat/-ka musi spełniać kryteria kwalifikujące go/ją do udziału w projekcie w dacie wypełniania Formularza zgłoszeniowego oraz podpisywania Umowy uczestnictwa.
 5. Uczestnik/-czka projektu może wziąć udział w następującej ilości Szkoleń:
  1. Szkolenia w obszarze językowym (120h) i/lub
  2. Szkolenia w obszarze ICT:
   1. szkolenie w zakresie obsługi komputera (24h) lub
   2. autoryzowane szkolenia w obszarze ICT – Microsoft (120h) lub autoryzowane szkolenia w obszarze ICT – Oracle (120h).
 6. Uczestnik/-czka projektu może również wziąć udział w:
  1. Weryfikacji uzyskania kompetencji, walidacji i certyfikacji w obszarze językowym i/lub
  2. Weryfikacji uzyskania kompetencji, walidacji i certyfikacji kompetencji w obszarze ICT

§4 Wymagane dokumenty

 1. Proces rekrutacji Kandydata/-ki do Projektu realizowany jest wyłącznie w oparciu owypełniony na Portalu Projektu lub dostarczony do Punktu Kontaktowego formularz zgłoszeniowy.
 2. Proces rekrutacji prowadzony jest przez czas trwania Projektu o czym informacja zostanie zamieszczona na Portalu Projektu. Projektodawca zastrzega sobie możliwość skrócenia procesu rekrutacji w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń.
 3. Proces kwalifikacji Kandydata/-ki jako Uczestnika/-czki projektu realizowany jest wyłącznie w oparciu o:
  1. Formularz zgłoszeniowy.
  2. Umowę szkoleniową wraz z załącznikami.
  3. Test kompetencji językowych i/lub ICT, przy czym warunkiem kwalifikacji na szkolenie w obszarze ICT jest wynik testu wskazujący na lukę kompetencyjną Uczestnika/-czki na poziomie 1-2 na 5-stopniowej skali.

§5 Zasady rekrutacji i kwalifikacji Uczestników/czek projektu

 1. Rekrutacja ma charakter otwarty i jest prowadzona przez Projektodawcę.
 2. W ramach Projektu planuje się, że wsparcie otrzyma: 410 Uczestników/-czek projektu, w tym:
  1. 328 osób posiadających wykształcenie maks. ponadgimnazjalne
  2. 164 osoby, które ukończyły co najmniej 50 rok życia (osoba, która w chwili złożenia formularza zgłoszeniowego ukończyła co najmniej 50 rok życia, tj. licząc od dnia 50. urodzin)
  3. 257 kobiety
  4. 410 osób 18+ (osoba, która w chwili złożenia formularza zgłoszeniowego ukończyła co najmniej 18 rok życia, tj. licząc od dnia 18. urodzin)
  5. 379 osób 25+ (osoba, która w chwili złożenia formularza zgłoszeniowego ukończyła co najmniej 25 rok życia, tj. licząc od dnia 25. urodzin)
  6. 246 osób z miast średnich/miast średnich tracących funkcje społeczne
  7. Minimum 25% uczestników będą stanowić mieszkańcy subregionu północnego oraz
  8. Minimum 15 % uczestników będą stanowić mieszkańcy subregionu południowego oraz
  9. Minimum 20 % uczestników będą stanowić mieszkańcy subregionu centralnego oraz
  10. Minimum 20 % uczestników będą stanowić mieszkańcy subregionu zachodniego

Konieczność osiągnięcia powyższych wskaźników przez Projekt może skutkować odrzuceniem aplikacji Kandydata/-ki niespełniających wymaganych wskaźników realizacji Projektu.

 1. Każdy z Uczestników/-czek projektu musi być niezależny od Projektodawcy.
 2.  Osoby pracujące w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) mogą stanowić nie więcej niż 20% Uczestników/czek jednego Szkolenia w ramach Projektu.
 3. Rekrutacja rozpoczyna się w momencie wypełnienia przez Kandydata/-kę formularza zgłoszeniowego na Portalu Projektu lub dostarczenia wypełnionego formularza doPunktu Kontaktowego.
 4. Rekrutacja prowadzona będzie w trybie ciągłym do czasu zakwalifikowania wymaganej liczby Uczestników/-czek projektu do poszczególnych Szkoleń lub do zakończenia realizacji Projektu.
 5. Rekrutacja będzie prowadzona z uwzględnieniem równości szans, zgodnie z założonymi wProjekcie Kwalifikacja Kandydatów/-ek będzie prowadzona w oparciu o łączną sumę punktów zdobytych w dwóch etapach zgodnie z następującymi kryteriami:
  1. Etap I – wymagania wstępne:
   1. Spełnienie wymagań formalnych, o których mowa w § 3.
  2. Etap II – promowanie równości szans:
   1. Osoby będące w wieku 50+ +10 pkt
   2. Osoby z miast średnich +5 pkt
   3. Kobiety +5 pkt
   4. Osoby niepełnosprawne + 5 pkt.
 6. W przypadku takiej samej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby 50+, a następnie będzie decydować kolejność zgłoszeń na Portalu projektu/w Punkcie Kontaktowym z zachowaniem wskaźników.
 7. W przypadku uzupełniania dokumentów jako datę zgłoszenia przyjmuje się datę złożenia poprawnej wersji dokumentacji rekrutacyjnej.
 8. Warunkiem zakwalifikowania Kandydata/-ki jako Uczestnika/-czki projektu będzie dostarczenie do Punktu Kontaktowego lub do Biura Projektu (adresy zostaną zamieszczone na Stronie Projektu) dokumentów, wymienionych w 4 pkt 3 na minimum 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia Szkolenia, ww których ma uczestniczyć Uczestnik/-czka projektu z wyłączeniem Zaświadczenia o zatrudnieniu, które należy złożyć na dzień podpisania Umowy.
 9. Weryfikacja przez beneficjenta spełniania przez uczestnika kryteriów kwalifikowalności odbywa się na podstawie zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie przez uczestnika warunków kwalifikowalności na dzień rozpoczęcia wsparcie/podpisania umowy uczestnictwa w projekcie.
 10. Projektodawca może dopuścić do szkolenia osobę, która dostarczyła dokumenty w terminie krótszym niż wskazano w pkt. 10, pod warunkiem zamknięcia procedury kwalifikacyjnej przed szkoleniem.
 11. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu Kandydata/-ki jako Uczestnika/-czki projektu podejmować będzie Komisja Rekrutacyjna.
 12. W wyniku powyższego procesu tworzona jest lista Uczestników/-czek projektu oraz Lista Rezerwowa. Zakwalifikowani Kandydaci/-ki, którzy/re znajdą się na listach, zostaną powiadomieni o tym fakcie telefonicznie lub elektronicznie przed datą rozpoczęcia pierwszych zajęć, naktóre zostali zakwalifikowani.
 13. Dla Szkoleń z obszaru ICT warunkiem przypisania Uczestnika/-czki projektu do danego Szkolenia jest posiadanie przez niego kompetencji na 1 lub 2 poziomie w zastosowanej przez Projektodawcę 5 stopniowej skali. Badanie kompetencji odbywa się poprzez wypełnienie testów wstępnych udostępnionych na Portalu Projektu.
 14. Dla Szkoleń językowych warunkiem przypisania Uczestnika/-czki projektu do danego Szkolenia jest wypełnienie testu kompetencji językowych i dostarczenie go do Punktu kontaktowego wraz z dokumentami aplikacyjnymi.
 15. W przypadku niezrekrutowania wymaganej liczby Uczestników/-czek projektu na planowany termin rozpoczęcia Szkolenia Uczestnicy projektu zakwalifikowani do udziału w zajęciach otrzymają automatycznie możliwość uczestniczenia w nowym terminie, bez konieczności ponownego przechodzenia procesu kwalifikacji.
 16. Uczestnik/-czka Projektu może wziąć udział albo w jednej, wybranej formie wsparcia (kompetencje językowe lub komputerowe), albo w obydwu (kompetencje językowe oraz komputerowe).
 17. Po ukończeniu szkolenia każdy Uczestnik/-czka projektu obowiązkowo przystąpi do wewnętrznego egzaminu sprawdzającego nabyte umiejętności i wiedzę.
 18. Minimalna frekwencja Uczestnika na Szkoleniach organizowanych w ramach Projektu wynosi 80%. Nieobecność Uczestnika/-czki na więcej niż 20% liczbie godzin przewidzianych na Szkolenia, będzie skutkować obciążeniem go kosztami Szkolenia.
 19. Szkolenia będą odbywać się na terenie województwa śląskiego.
 20. Projektodawca zastrzega możliwość zmiany formy prowadzonych szkoleń w tryb zdalny. Uczestnik/-czka Projektu, który/-a został zakwalifikowany, może zrezygnować z udziału w Projekcie, z przyczyn losowych, informując o tym Projektodawcę nie później niż do godz. 12:00 na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem zajęć. Rezygnację należy złożyć u Projektodawcy w formie pisemnej.
 21. Projektodawca zastrzega sobie prawo skreślenia osoby z listy Uczestników projektu i rozwiązania z nim Umowy uczestnictwa wyłącznie z następujących powodów:
  1. rozwiązanie Umowy o dofinansowanie Projektu realizowanego przez Projektodawcę;
  2. rażące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu lub zawartej Umowy uczestnictwa przez Uczestnika/-czkę Projektu;
  3. podanie przez Uczestnika/-czkę Projektu nieprawdziwych informacji w procesie rekrutacji do Projektu;
  4. powtarzająca się nieusprawiedliwiona nieobecność Uczestnika/-czki Projektu w organizowanych Szkoleniach; w szczególności opuszczenie przez Uczestnika bez usprawiedliwienia ponad 20% godzin szkoleniowych;
  5. rażące naruszenie zasad współżycia społecznego, reguł organizacyjno-porządkowych bądź przepisów prawa, którego dopuszcza się Uczestnik/-czka Projektu w związku z jego udziałem w Projekcie;
  6. niedostarczenie dokumentów, do których złożenia był zobowiązany zgodnie z Umową uczestnictwa.
 22. Uczestnik/-czka Projektu może zrezygnować z udziału w Projekcie w trakcie szkolenia, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów, wyłącznie z następujących powodów:
  1. rażące naruszenie postanowień zawartej Umowy uczestnictwa przez Projektodawcę,
  2. usprawiedliwiona konieczność rezygnacji z udziału w Projekcie, wynikająca wyłącznie z przyczyn zdrowotnych bądź losowych, których wystąpienia nie można było przewidzieć w momencie zawierania Umowy uczestnictwa.
 1. Od decyzji Komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania wyników rekrutacji. Odwołanie wnosi się na piśmie, bezpośrednio do Punktu kontaktowego albo Biura Projektu lub może zostać przesłane na adres elektroniczny:

Odwoławcza Komisja Rekrutacyjna rozpatruje odwołania w ciągu 3 dni roboczych od upływu terminu do składania odwołania. Decyzja Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.

     25. W przypadku pozytywnej decyzji Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej, osoba odwołująca się zostanie wpisana na listę Uczestników projektu.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Projektodawca zastrzega sobie prawo wniesienia zmian do Regulaminu lub wprowadzenie dodatkowych jego postanowień. Wszystkie zmiany do Regulaminu będą publikowane na Portalu projektu i będą obowiązywały od dnia ich publikacji.
 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.